2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

51.7%

(-0.5%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

45.6%

(+0.8%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

5.3%

(-0.1%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

1.3%

(-0.1%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

678

DMG/min
(-6)