2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

51.4%

(-0.2%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

45.4%

(-0.2%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

4.9%

(-0.4%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

1.1%

(-0.2%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

687

DMG/min
(+9)