2

Xin Zhao's Jungle Win Rate

51.1%

(+0.2%)

Xin Zhao's Jungle Lane Win Rate

49.8%

(-0.1%)

Xin Zhao's Jungle Play Rate

1.9%

(+0.2%)

Xin Zhao's Jungle Ban Rate

0.2%

(-0.0%)

Xin Zhao's Jungle DMG/min

676

DMG/min

(-12)